• programowanie strony internetowe
  • mechanika i budowa maszyn

Programowanie

Na zlecenie świadczymy usługi programowania z wykorzystaniem:

  • PHP5, Smarty, Symfony, Cake, Zend Framework
  • JavaScript, jQuery,
  • MySQL, PostgreSQL

Usługi programowania są adresowane do klientów, którzy poszukują wykonawcy oprogramowania na zlecenie lub stałego realizatora własnych projektów.
Na podstawie sprecyzowanych oczekiwań klienta przedstawiany kosztorys realizacji zlecenia, który stanowi podstawę wynagrodzenia w zawieranej umowie cywilnoprawnej. Wszystkie czynności wykraczające poza umowę, mogą być wykonane w ramach umowy wyłącznie po sporządzeniu stosownego aneksu do umowy uwzględniającego nowy zakres i dodatkowe wynagrodzenie. Umowa określa między stronami także wszelkie regulacje dotyczące terminów, poufności, praw autorskich oraz kar umownych.

2 top
Prawa autorskie zastrzeżone - agena.pl 2023
campery-jester.pl